naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Drvnotehnološkog odsjeka  arrowZavod za organizaciju proizvodnje

Adresa Svetošimunska 25

Telefon 01/235 24 02

Fax: 01/235 25 30

e-mail: gvinceko@sumfak.hr


predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Krešimir Greger

 

 

Zavod za organizaciju proizvodnje znanstveni je, razvojno-istraživački i nastavni centar izvrsnosti Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta. On je izvorište novih ideja, koncepcija i metoda u području proizvodnoga menadžmenta, razvoja, trgovine drvom i drvnim proizvodima, organizacije proizvodnje, proizvodnih i poslovnih procesa, upravljanja proizvodnjom i poslovanjem, te upravljanja kvalitetom i troškovima.

Zavod za organizaciju proizvodnje ima ustrojen partnerski sustav suradnje sa studentima dodiplomskog i diplomskog i poslijediplomskog studija u razvojno-istraživačkom i znanstvenom radu kroz izradu velikog broja diplomskih radova. Do sada je u Zavodu diplomiralo preko 450 studenata. Posebno je organiziran poslijediplomski specijalistički studij iz organizacije proizvodnje i doktorski studij. U Zavodu je magistriralo 29 studenata, a doktoriralo ih je 20.

Zavod za organizaciju proizvodnje bavi se znanstveno-istraživačkim i stručnim radom u slijedećim osnovnim djelatnostima:

U sklopu Zavoda odvija se poslijediplomski specijlistički studij ORGANIZACIJA PROIZVODNJE sa svrhom kvalitetnog u suvremenog obrazovanja u području organizacije proizvodnje u trvrtkama za preradu drva i proizvodnju namještaja.

Zavod za organizaciju proizvodnje bavi se također i problemima razvoja, istraživanja, projektiranja i transfera novih koncepcija i znanja u tvrtke prerade drva i proizvodnje namještaja. Svoj program rada realizira putem izrade studija, projekata i elaborata. Uz to, obavlja i izravne konzultacije te organizira i obavlja edukativnu djelatnost putem seminara i savjetovanja neposredno u tvrtkama.
Organizacijom rada u preradi drva i proizvodnji namještaja na Šumarskom fakultetu u Zagrebu ponajprije se počeo baviti prof.dr.sc. Roko Benić. Najprije se organizacija rada izučavala unutar predmeta Racionalizacija rada. Prof.dr.sc. Roko Benić izradio je 1957. godine za taj jednosemestralni predmet skripta Racionalizacija rada u drvnoj industriji. Godine 1962. predmet Racionalizacija rada prerasta u dvosemestralni predmet i mijenja naziv u Organizacija rada u drvnoj industriji.
Sve do 1990. godine predmeti iz skupine organizacijskih predmeta koji su iznikli iz osnovnog predmeta Organizacija rada u drvnoj industriji: Organizacija rada, Studij vremena, Priprema rada, predaju se u sklopu tadašnje Katedre za iskorišćivanje šuma Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Od 1991. godine novim Statutom Šumarskog fakulteta dio nastavnika Katedre za iskorišćivanje šuma izdvaja se iz nje, te se osniva Katedra za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Prvim predstojnikom Katedre postaje prof.dr.sc.dr.h.c. Mladen Stjepan Figurić. Odvojeno i paralelno od Katedre za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji djelovala je i Katedra za ekonomiku šumarstva i drvne industrije, čiji su predstojnici bili prof.dr.sc. Milenko Plavšić, prof.dr.sc. Branko Kraljić i prof.dr.sc. Rudolf Sabadi. Organizacijskim promjenama u broju i veličini pojedinih katedara na Šumarskom fakultetu godine 1995., koje osim sadržaja mijenjaju i nazive, osniva se jedinstveni zavod u koji ulaze dijelovi Katedre za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji i Katedre za ekonomiku u šumarstvu i drvnoj industriji godine 1995., te novi zavod dobiva naziv Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Od 2005. Zavod se naziva Zavod za organizaciju proizvodnje. Od 2008. godine predstojnik Zavoda je prof. dr.sc. Denis Jelačić.
Zavod ima vrlo dobro razvijenu suradnju sa tvrtkama u preradi drva i proizvodnji namještaja u R. Hrvatskoj i u inozemstvu. Nema gotovo niti jedne tvrtke u R. Hrvatskoj sa kojom Zavod za organizaciju proizvodnje nije ostvario suradnju prigodom izrade projekata ili studija. Naročito je razvijen consulting sa tvrtkama drvnog sektora u zemlji i inozemstvu.
Zavod je povezan sa sličnim katedrama (zavodima) u Europi i na taj način brže ostvaruje transfer znanja iz razvijenih svjetskih instituta i fakulteta u domaću preradu drva i proizvodnju namještaja, a u projektnom i edukativnom radu prema potrebi angažira i ugledne hrvatske i inozemne suradnike.
Zavod ima vrlo razvijenu međunarodnu stručnu suradnju sa sličnim zavodima (katedrama) u Europi. Posebno se ističe suradnja sa Tehničkim univerzitetom u Zvolenu (Slovačka), Biotehniškom fakultetom u Ljubljani (Slovenija), Šumarskim fakultetom u Skopju (Makedonija), Louisiana State University, Agriaculture Center (SAD), Akademia Rolnicza u Poznaniu (Poljska), Šumarskim fakultetom u Sopronu (Mađarska) i Poljoprivredno-šumarskim fakultetom u Brnu (Češka).
Članovi Zavoda su začetnici i osnivači međunarodne asocijacije za ekonomiku i menadžment WOODEMA, i.a. koja djeluje od 2007. godine. Izv. prof. dr. sc. Darko Motik je predsjednik, a prof. dr. sc. Denis Jelačić prvi je i aktualni tajnik asocijacije.

DOKTORI ZNANOSTI POD MENTORSTVOM ČLANOVA ZAVODA
 

 • Doktori znanosti prije 1991. godine – teme i mentori vezani uz područje rada Zavoda

 1. Zvonimir Ettinger

 2. Simeun Tomanić

 3.  Iztok Vinker

 4. Viktor Klanjšček

 5. Jože Kovač

 6. Mladen Figurić

 7. Franjo Penzar

 8. David Brezigar

 9. ivan Knežević

 10. Vencl Vondra 
   

 • Doktori znanosti od 1991. godine do danas

 1. Tomislav Grladinović „Istraživanje optimalnih režima poslovanja u proizvodnji namještaja“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 2. Denis Jelačić „Terminiranje proizvodnje novim metodama u drvnoindustrijskim poduzećima“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 3. Jurica Pavelić „Međudjelovanje strategije razvoja i strukture prerade drva“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 4. Ivan Liker „Proizvodnja vlakanaca i analiza glavnih činilaca koji na nju utječu u europskim zemljama“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 5. Anđelko Živković „Ocjenjivanje ekonomičnosti tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 6. Darko Motik „Modeli planiranja proizvoda i proizvodnih programa u industriji namještaja“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 7. Stjepan Posavec „Dinamički modeli utvrđivanja vrijednosti šume“ – mentor Mladen Figurić

 8. Krešimir Greger „Izbor kriterija pri utvrđivanju sposobnosti tehnološkog procesa“ - mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 9. Radomila Hornakova „Hodnotenie inovačneho potencialu, inovativnosti a verifikacia funkčnosti inovačneho modelu v podmienkach vybranych malych a strednych podnikov DSP“ – mentor Prof. dr. sc. Denis Jelačić

 10. Renata Ojurović „Model investicijskih ulaganja proizvodnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u funkciji održivog razvoja“ – mentor Prof. dr. sc. Tomislav Grladinović

 11. Andreja Pric Barčić " Utjecaj inovativnosti na konkurentnost tvrtki u industriji namještaja" - mentor  Izv. prof. dr. sc. Darko Motik

 12. Aida Kopljar "Utjecaj stavova sudionika i lancu uporabe na povečanje korištenja drva i dvnih proizvoda" - mentor Izv. prof. dr. sc. Darko Motik

 13. Maja Moro “Modeli predviđanja stanja na tržištu namještaja i ostalih drvnih proizvoda“ - mentor Izv. prof. dr. sc. Darko Motik

 14. Mario Koprolčec "Analiza učinkovitosti modela osiguranja tvrtki drvnog sektora“ - mentor Izv.  prof. dr. sc. Darko Motik

   


MAGISTRI ZNANOSTI POD MENTORSTVOM ČLANOVA ZAVODA

 • Magistri znanosti prije 1991. godine – teme i mentori vezani uz područje rada Zavoda

 1.    Pavao Mravunac

 2.    Franjo Penzar

 3.    Franc Dobida

 4.    Ferdo Laufer

 5.    Marko Petrak

 6.    Željko Đidara

 7.    Zdravko Fučkar

 8.    Vladimir Graf

 9.    Nikola Vasiljević

 10.    David Brezigar

 11.    Franc Merzelj

 12.    Anđelko Živković

 13.    Vladimir Bogati

 14.    Želimir Rački

 15.    Tomislav Grladinović

 16.    Dragoš Jakšić

 • Magistri znanosti od 1991. godine do danas

 1. Vladimir Koštal „Mogućnosti razvoja integriranih priozvodnih sistema u drvnoj industriji“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 2. Dane Došenović „Mogućnosti organiziranja velikih poslovnih sustava u drvnoj industriji“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 3. Denis Jelačić „Metode lansiranja radnih naloga u proizvodnji građevne stolarije“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 4. Darko Motik „Istraživanje funkcija životnog vijeka karakterističnih proizvoda u industriji namještaja“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 5. Ivan Rajković „Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužaaka na području šumarije Lipovac„ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 6. Stjepan Posavec „Vrednovanje metoda za procjenu vrijednosti šume„ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 7. Dubravka Rade Jagaš „Izbor sustava ključnih pokazatelja poslovanja kao osnova za donošenje poslovnih odluka u šumarstvu“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 8. Krešimir Černošek „Pristup procjeni investicijskih ulaganja u pilansku preradu drva“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 9. Krešmir Greger „Modeli osiguranja kvalitete drvnih proizvoda“ – mentor Prof. dr. sc. Denis Jelačić

 10. Albina Šimašek Arih „Metoda naplate naknade za općekorisne funkcije šuma u Republici Hrvatskoj, njezino praćenje i kontrola“ – mentorProf. dr. sc. Mladen Figurić

 11. Mario Koprolčec „Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog sektora“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 12. Ana Trušček Skrba „ Specifičnosti vođenja zaliha u proizvodnji drvnih podova“ – mentor Mladen Figurić

 13. Vlatka Žmire „Upravljanje zalihama materijala u proizvodnji namještaja“ – mentor Prof. dr. sc. Mladen Figurić

 14. Kristinka Liker "Proizvodni troškovi kao osnovni čimbenik konkurentnosti pilankse prerade četinjača" - mentor Izv. prof. dr. sc. Darko Motik