naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Šumarskog odsjeka  arrowZavod za izmjeru i uređivanje šuma

predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Mario Božić
 
 

Povijest zavoda

Povijesni razvoj sadašnjeg Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma je bio posebno složen tijekom 108-godišnjeg rada Šumarskog fakulteta.
Osnivanjem Šumarske akademije 1898. godine kao radne jedinice utemeljeni su laboratoriji i kabineti:
Kabinet za šumsko-uređajnu skupinu predmeta (uređivanje šuma, računanje vrijednosti šuma, dendrometriju i upravu šuma) osnovan je 1899. godine iz predmeta, zbirke i knjižnice istoimenoga kabineta na bivšem Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Predstojnik toga kabineta bio je prof. Ivan Partaš, kojega je 1911. godine naslijedio prof. Ðuro Nenadić do 1919. godine, odnosno do njegova ukinuća.
Kabinet za geodeziju i ostale tehničke predmete (Opće i šumarsko graditeljstvo I i II, Tehnička i građevna mehanika, Vodo- i mostogradnja I i II, Gradnja cesta i željeznica, Bujičarstvo, Šumsko strojarstvo, Šumska otpremna sredstva, Konstrukcije gatova i brana) osnovao je i ponovno uredio 1899. godine prof. Vinko Hlavinka. Njegovim je predstojnikom bio do 1911, kada je otišao u Brno za profesora Tehničke visoke škole, a zamijenio ga je prof. Pavao Horvat. Na početku djelovanja Šumarske akademije 1898. godine Kabinet za geodeziju objedinjavao je sve tehničke predmete na Šumarskom fakultetu, pa se može reći da su se iz nje iznjedrili 1919. godine Zavod za strojarstvo i Zavod za šumskotransportna sredstva, koji su poslije postali katedre, a danas su sastavni dio Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije. Štoviše, Kabinet za geodeziju Šumarske akademije bio je nukleus razvoja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu godine 1908.
Školske godine 1919/20. umjesto Šumarske akademije počeo je raditi Gospodarsko-šumarski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, te je preustrojen u skladu s promjenom nastavnog plana i programa. Tako su osnovani zavodi i stolice kao dijelovi sadašnjega Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, a bili su:

 • Zavod za geodeziju s predmetima:
  Terensko crtanje, Niža geodezija, Deskriptivna geometrija. Godine 1967–1995.
  Zavod postaje Katedrom za geodeziju.
 • Stolica za uređivanje šuma s predmetima:
  Uređivanje šuma, Računanje vrijednosti šuma, Šumska statika.
  Godine 1935. osnovan je Zavod za uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma koji preuzima funkcije bivše stolice za uređivanje šuma. Godine 1947. Zavod mijenja ime u Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku te se u njemu predaju svi ekonomski i pravni predmeti. Godine 1960.
  Zavod se dijeli na dva samostalna zavoda: Zavod za ekonomiku i organizaciju šumarske privrede i drvne industrije i Zavod za uređivanje šuma.
  Godine 1967. zavodi postaju katedre.
 • Stolica za dendrometriju s predmetima:
  Dendrometrija, Obrana šuma i Uprava šuma.
  Godine 1935. stolica postaje katedra, a 1947. mijenja se naziv u zavod. Godine 1959. pripaja se Zavodu Kabinet za matematiku. Godine 1967. Zavod je dobio naziv Katedra za dendrometriju, iz koje se 1991. godine izdvaja Kabinet za matematiku.

Može se reći da su u organizacijskom smislu u 100-godišnjoj povijesti najznačajnije promjene izvršene 1995. godine kada je statutom Šumarskog fakulteta osnovan jedinstveni Zavod za uređivanje šuma, koji obuhvaća prijašnju Katedru za uređivanje šuma, Katedru za dendrometriju, Katedru za geodeziju i Katedru za ekonomiku u šumarstvu. Predstojnik Zavoda od njegova osnutka 1995. do listopada 1998. je bio prof. dr. sc. Šime Meštrović, od studenog 1998. do rujna 2005. predstojnik Zavoda je izv. prof. dr. sc. Nikola Lukić, a od rujna 2005. godine je izv. prof. dr. sc. Juro Čavlović. Početkom 2006. godine je ustanovljen Zavod za izmjeru i uređivanje šuma u sadašnjem sastavu.

Djelatnost zavoda

U okviru Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma koji je slijednik bivših katedara i zavoda provodi se nastavna djelatnost izobrazbe studenata i znanstveno-istraživačka, stručna i publicistička djelatnost iz područja izmjere, uređivanja i planiranja gospodarenja šumskim resursima.
U dodiplomskoj i diplomskoj nastavi u okviru 2 paralelna studija, Opće šumarstvo i Urbano šumarstvo, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma je nositelj ukupno 21 obveznog predmeta i 10 izbornih predmeta koji se drže na svim godinama studija, od prve do pete godine. Predmeti su svrstani unutar četiri osnovne grupacije predmeta: 1) Daljinsko istraživanje i GIS u šumarstvu, 2) Izmjera šuma i rast i prirast, 3) Uređivanje šuma, 4) Ekonomika i sociologija u šumarstvu.
Na prvim godinama studija u okviru Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma studenti slušaju osnovne stručne predmete: Izmjera terena s osnovama kartografije, Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu, Biometrika, Osnove uređivanja šuma, Rast i prirast, Sociologija u šumarstvu, Osnove ekonomike u šumarstvu.
Na višim godinama studija predaju se predmeti na kojima se zasniva stjecanje znanja i vještina za procjenu, izmjeru i analizu stanja šumskih resursa, te planiranje održivog gospodarenja šumskim resursima: Analiza i valorizacija prostora, Dendrometrija, Statističke metode i modeliranje u šumarstvu, Ekonomika šumarske tvrtke, Ekonomika okoliša, Uređivanje šuma, Uređivanje šuma posebne namjene i Šumsko-gospodarsko planiranje.
Značajan dio nastave se temelji na vježbama, te posebno na terenskoj nastavi u okviru NPŠO, gdje se studenti neposredno uključuju i upoznaju sa postupcima izmjere i snimanja prostornih kategorija šuma i elemenata strukture sastojina, analize prikupljenih informacija i izrade planova gospodarenja šumama. Programom je predviđeno ukupno 24 dana terenske nastave iz svih predmeta.
U suradnji sa nastavnicima nositeljima predmeta navedenih područja, u okviru znanstveno istraživačkih i stručnih projekata MZOŠ-a i privrede izrađen je veliki broj diplomskih, magistarskih i doktorskih radova studenata diplomske i poslijediplomske nastave, stručnih projekata i objava znanstvenih radova u znanstvenim publikacijama. U budućem razdoblju se očekuje još intenzivnija znanstveno-istraživačka, stručna i publicistička djelatnost Zavoda.