header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
fakultetsko vijeće
Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta. Fakultetsko vijeće čine slijedeći predstavnici:
-         dekan Fakulteta po funkciji
-         četiri prodekana
-         32 predstavnika nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje, po 16 sa svakoga odsjeka
-         dva predstavnika asistenata/novaka – sa svakoga odsjeka po jedan
-         šest studenata, po tri sa svakoga odsjeka
 

Fakultetsko vijeće na redovnim i izvanrednim sjednicama:

 • donosi Statut Fakulteta
 • bira dekana i prodekane
 • provodi izbore za članove Senata
 • provodi izbore za članove Vijeća područja
 • prihvaća godišnje izvješće dekana
 • donosi proračun i završni račun Fakulteta
 • vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenoga rada
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi nastavnih programa, studija, znanstvenih projekata te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa u cjelini ili u dijelovima iz područja toga djelovanja
 • osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajuće znanstvene grane
 • pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zvanja, te druga zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Šumarskog fakulteta
 • imenuje voditelje studijskih programa i smjerova
 • osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima
 • predlaže Senatu Sveučilišta predloženike za dodjelu zvanja professor emeritus
 • daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na Sveučilištu iz područja svojega djelovanja
 • daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna
 • donosi opće akte Fakulteta
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Šumarskog fakulteta